Het eerste kwartaal van 2020 flitst er doorheen. “Time flies, when you’re having fun”, zegt men. Maar de tijd vliegt ook wanneer je flink de schouders zet onder het verder brengen van de vrouwenzaak. Team AM is inmiddels 17 vrouw sterk, met ondersteuning van een vierkoppige Raad van Advies . Voor de schermen zie je steeds meer van ons, maar graag neem ik je ook mee in alles waar we de afgelopen tijd achter de schermen aan werkten.

Zoals je waarschijnlijk al weet richt AM zich onder de vlag ‘Talent dat het maakt’ op vier kernthema’s:

  • Gelijke representatie en het doorbreken van genderstereotype beeldvorming;
  • Preventie grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer;
  • Arbeidsparticipatie & economische zelfstandigheid;
  • Gezondheid & vitaliteit.

Deze thema’s zijn grotendeels gelinkt aan de emancipatienota van minister Ingrid van Engelshoven van OCW. In deze nota beschrijft de minister o.a. waar zij zich tijdens haar ambtstermijn op gaat richten, om de positie van Nederlandse vrouwen op de werkvloer te verstevigen en hun positie binnen de maatschappij te bevorderen. De huidige nota loopt tot 2021.

De missie van AM | Talent dat het maakt is om de Nederlandse werkvloer veiliger, gezonder en kansrijker te maken voor vrouwen. Deze missie hebben we vertaald naar een jaarprogramma, waarbinnen we onze kernthema’s inzetten als kapstok voor onze online peilingen binnen de AM Community, de offline Meet-Up’s en onze communicatie

Op deze manier willen we ervoor zorgen dat jij als AM Community lid goed geïnformeerd raakt over ontwikkelingen op de Nederlandse werkvloer die jou aangaan. Daarnaast zorgen we voor praktische tools en tips waarmee jij niet alleen een impact kunt maken op je eigen werkplek, maar ook mee kunt helpen om samen met ons team de verbeterpunten in het grotere systeem verder te brengen!

In dit kwartaal buigen we ons over het thema gelijke representatie en het doorbreken van genderstereotype beeldvorming. Hieronder vind je een samenvatting van alles wat we de afgelopen periode gedaan hebben en wat er binnenkort aankomt:

Peiling vrouwenquotum in de community

Een belangrijke ontwikkeling voor het doorbreken van genderstereotypering en het vergroten van de gelijke representatie is de invoer van het vrouwenquotum. Er werd een hoop over geschreven in de media, rondom de invoer eind 2019. Om in kaart te brengen hoe de AM Community over dit thema denkt en om te horen wat jullie verder belangrijk vinden op dit vlak zette we een peiling uit.

Ruim 65% van jullie is voor het quotum en ruim 55% vindt dat het zou moeten gelden voor álle bedrijven. Maar alleen met het quotum zijn we er volgens jullie niet, wanneer we een toename van gelijke representatie willen en genderstereotype beeldvorming willen doorbreken. 63% van de AM Community leden geeft aan dat er nog beter gekeken moet worden naar gelijke verlofregelingen voor beide partners en 38% pleit voor een strenger optreden tegen zwangerschapsdiscriminatie. Ook moet er meer aandacht komen voor de positie en representatie van vrouwen van kleur op de arbeidsmarkt.

De door jullie aangedragen punten nemen wij dit jaar mee in onze lobby activiteiten. Dit wil zeggen dat wij, als belangenbehartiger van bijna 40.000 jonge werkende vrouwen, met politici in gesprek gaan over de verbeterpunten die wij signaleren. We proberen op deze manier de politiek te bewegen om actie te ondernemen en beleid te maken/aan te scherpen. Zo oefenen we invloed uit op werkgevers om hun verantwoordelijkheid te nemen op het veiliger, gezonder en kansrijker maken van hun arbeidsplaatsen.

Bijzondere aandacht voor de positie van jonge moeders: mede-eiser Clara Wichmann vs. de Nederlandse Staat in rechtzaak ‘anticonceptie voor iedereen’

Binnen de groep jonge werkende vrouwen krijgen jonge moeders van ons meer aandacht, omdat zij voor veel uitdagingen komen te staan. Wij zetten ons op verschillende niveaus in:

  • Allereerst werden we ambassadeur en mede-eiser van de dagvaarding die Clara Wichmann en De Goede Zaak op 14 februari indienen tegen de staat, met de eis om anticonceptie beschikbaar te maken voor iedereen door deze op te nemen in de basisverzekering. AM vindt dat kosten geen rol mogen spelen bij het maken van de keuze voor een anticonceptiemethode. Alle vrouwen moeten ongeacht de hoogte van hun inkomen toegang hebben tot alle vormen van anticonceptie. Beperkte toegang tot anticonceptie remt de emancipatie van meisjes en vrouwen en hindert de gendergelijkheid in Nederland. Het is belangrijk dat meisjes en vrouwen zelf kunnen bepalen óf en wanneer ze moeder worden. Zeker voor jonge meisjes is het belangrijk dat ze –voordat ze een gezin starten- de kans krijgen om naar school te gaan. Zodat ze voor zichzelf kunnen zorgen en volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij.
  • Wanneer je wel zwanger raakt tijdens je studie moet je terug kunnen vallen op gedegen wettelijke regelgeving; die is er nu nog niet. Veel scholen hebben daardoor nu wel een aangepast beleid voor topsporters, maar niet voor zwangere studenten; onderwijsinstituten kunnen nu naar eigen invulling omgaan met zwangere studenten. Dit maakt studenten afhankelijk van de welwillendheid van individuele docenten. AM support de coalitie Studerende Moeders in hun lobby om met name de positie van jonge moeders op het MBO te versterken.
  • Werkplekken kunnen en moeten inclusiever worden voor jonge moeders. Uit recent onderzoek van ‘Ouders van nu’ bleek dat bij 67 procent van de vrouwen die na hun zwangerschapsverlof hebben gekolfd op kantoor voldeed de kolfruimte niet aan de wettelijke eisen. Dit geeft een boodschap af aan jonge moeders die na hun zwangerschap weer aanvangen op de werkplek en houdt stereotypen in stand. Vanuit onze AM Consultancy tak is brengen wij dit punt onder de aandacht werkgevers; zij zijn wettelijk verplicht om voorzieningen te treffen voor zwangere vrouwen en jonge moeders. Tenslotte moedigen wij jonge moeders (en vrouwen in andere levensfasen) actief aan om het taboe te doorbreken dat rust op de impact van hormonen op het functioneren. Dit punt krijgt later dit jaar eveneens aandacht vanuit onze pijler ‘Vitaliteit en gezondheid’.

Mede-ondertekenaar zes punten plan Women Inc. ter bevordering emancipatiebeleid

Op 3 maart bieden we als medeondertekenaar samen met Women Inc. een zes punten plan aan bij de woordvoerders Emancipatie van de politieke partijen. De overhandiging vindt plaats in de Tweede Kamer, samen met Women Inc. directeur Jannet Vaessen en SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Met dit plan, dat werd opgesteld door Women Inc., roepen we de politiek op om van gendergelijkheid een punt te maken, door op 6 terreinen in actie te komen, nu en in een volgend regeerakkoord.

Het is de bedoeling dat de woordvoerders dit plan doorgeven aan de commissies die zich gaan buigen over de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen, richting de verkiezingen van maart 2021. Door de partijen deze punten te laten opnemen in hun verkiezingsprogramma’s kunnen politieke leiders na de verkiezingen aan hun verantwoordelijkheid gehouden worden, zodat ze beloftes die ze hebben gemaakt ook daadwerkelijk uitvoeren.

Op dit moment bestaat slechts 31% van de Tweede Kamerleden uit vrouwen, terwijl de Nederlandse bevolking voor meer dan 50% uit vrouwen bestaat. Geen gelijke representatie dus! Als we in maart 2021 naar de stembus gaan kan jij een actieve bijdrage leveren om dit te verbeteren. Bekijk daarvoor nu alvast de site van Stem op een vrouw.

Interview WorkJuice: de loonkloof

Op regelmatige basis spreekt AM zich uit in de media over urgente kwesties op de Nederlandse werkvloer. Onlangs kwam in het nieuws dat Nederland maar liefst 11 plaatsen is gekelderd op de Gender Gap Index van de World Economic Forum. Deze achteruitgang wordt met name veroorzaakt door een afname in politieke invloed van vrouwen. Daarnaast werken vrouwen veel vaker in deeltijd en besteden zij twee keer zoveel tijd aan zorgtaken en ander onbetaald werk als mannen.

In een interview met carrièreplatform WorkJuice sprak ik over de oorzaken van de loonkloof en wat we kunnen doen om deze te dichten en de positieve én negatieve impact van #metoo voor de positie van vrouwen op de werkvloer. Namens AM riep ik de politiek op om te zorgen voor een meer duurzame aanpak van de preventie van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en pleitte ik eveneens voor verdere uitbreiding van het partnerverlof.

Partnership gericht op gelijke representatie in de IT

Eén van de oorzaken van de loonkloof is dat vrouwen vaker werken in sectoren waar de lonen laag liggen, zoals de zorg en het onderwijs. Mannen werken daarentegen vaker in sectoren waar de lonen hoger zijn, zoals de financiële sector en de IT. In deze laatste sector zijn vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd en dat is jammer, want juist hier liggen veel toekomstkansen. Om een bijdrage te leveren aan meer gelijke representatie en het doorbreken van de genderstereotypen rondom IT functies werkt AM momenteel aan een partnerschip met een grote partij die zich richt op technologieprofessionals. Doel is om onze AM Community op een laagdrempelige wijze kennis te laten maken met de wereld van IT en de banenkansen die hier op hen wachten.

Toetreding Corporate Queer tot Raad van Advies: vergroten zichbaarheid van vrouwelijk LHBTQ+ talent

Ken jij naast Claudia de Breij, Barbara Barend en Oranje Leeuwin Shanice van de Sanden nog meer Nederlandse LHBTQ+ vrouwen die succesvol zijn in hun carrières en hiermee in de spotlights komen? De kans is groot dat je niet verder komt dan nog één á twee namen. Met name in de Nederlandse bedrijfstop is er nog onvoldoende zichbaarheid van (vrouwelijke) LHBTQ+ leiders. Dit komt mede doordat deze groep extra riscio loopt om slachtoffer te worden van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dit betreft niet alleen fysieke grensoverschrijding, maar ook pesten en uitsluiting en impertinente vragen en opmerkingen. Uit onderzoek blijkt dat 30% van de LHBTQ’ers niet openlijk uitkomt voor de seksuele geaardheid of identiteit, omdat zij zich niet veilig genoeg voelen. Bij de behandeling van het kernthema ‘grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’, in het komende kwartaal, komen we hier uitgebreider op terug.

Om de representatie en zichtbaarheid van vrouwelijk LBHTQ+ talent te vergroten slaan we de handen in één met ons RvA lid Remco Boxelaar, oprichter van Corporate Queer. Samen zullen we werkgevers attenderen op het belang van een meer intersectionele, inclusieve benadering van hun personeelsbeleid en het feit dat diversiteit niet alleen over kleur gaat.

Women’s March & Meet Up’s

Kortom: de eerste maanden van 2020 pleitte we er op los voor de verbetering van jullie rechten en vergaderde intern en extern over mooie plannen. Maar er werd niet alleen druk geluld; er is ook flink gepoetst! Onze coördinatoren zijn druk bezig om de eerste Meet Up’s in de steigers te zetten. Binnenkort kondigen we alle sprekers aan. In de week van 23 maart ontmoet je hen en ons team in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Breda en Den Bosch.

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, gaan we tevens de straat op tijdens de Women’s March on Amsterdam. Gelijke representatie en het terugdringen van sociale ongelijkheid staat tijdens deze mars centraal. Loop met ons mee om aandacht te vragen voor de positie van álle vrouwen. Meld je aan via info@ambitieuzemeisjes.nl als je met team AM mee wilt lopen in de March (#lifegoal, al zeggen wij het zelf) en protesteer met ons mee in de straten van Amsterdam, tegen ongelijkheid en voor gelijke kansen!